INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH przez 

Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe  Jan Walaszek 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek z siedzibą przy ul. Wielickiej 81/46, 30-552 Kraków, NIP: 6792716288, REGON: 120408308, informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek z siedzibą przy ul. Wielickiej 81/46, 30-552 Kraków, NIP: 6792716288, REGON: 120408308, tel. 504 278 269, e-mail: biuro@janwalaszek.pl. 

 

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 

  • kontaktu za pomocą Chatbot Messenger w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę podczas kontaktu za pomocą Chatbota Messenger  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

  • w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, np. w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz / lub w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług Administratora. Powyższe oznacza, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

  • przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

  • marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem Administratora umowę ubezpieczenia lub innych usług oferowanych przez Administratora – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych Administratora;

  • zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego Administratorowi zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń;

  • w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych Administratora, także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;

  • w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z Administratorem zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.

  • w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt f RODO.

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. podmioty obsługujące kadry i płace, podmiot świadczący na rzecz Administratora obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Administratora obsługę informatyczną, firmy przewozowe, hurtownie, firmy zajmujące się tworzeniem reklam oraz akcji promocyjnych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

 

5. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy ___________.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczegow Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równieżw formie profilowania. 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią informacji w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna.

 

 

-------------------------------------- -----------------------------

miejsce, data podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionychw treści formularza kontaktowego oraz podczas kontaktu za pomocą Chatbot Messenger przez Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek z siedzibą przy ul. Wielickiej 81/46, 30-552 Kraków w celu prowadzenia marketingu usług własnych, w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, funkcji wynikającej z Chatbot Messenger do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż 10 lat. Zgoda wyrażona przeze mnie ma charakter świadomy i dobrowolny. 

 

 

-------------------------------------- -----------------------------

miejsce, data podpis 

 

Kontakt

Copyright by Jan Walaszek

Twoje imię
Twój e-mail:
Numer telefonu
Treść wiadomości - Jak moge Ci pomóc?
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek, Ul. Wielicka 81/46 30-552 Kraków. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Zgadzam się na przekazywanie ofert produktów lub usług na podany numer telefonu.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Twoje imię
Twój e-mail:
Numer telefonu
Treść wiadomości. Jak mogę Ci pomóc?
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek, Ul. Wielicka 81/46, 30-552 Kraków. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Zgadzam się na przekazywanie ofert produktów lub usług na podany numer telefonu.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!