Polityka prywatności 

 

I. Definicje: 

 

 1. Administrator - Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek, Ul. Wielicka 81/46 30-552 Kraków, e-mail: biuro@janwalaszek.pl , numer telefonu: 504 278 269
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

 

Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu: 

 1. kontaktu za pomocą Chatbot Messenger w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę podczas kontaktu za pomocą Chatbota Messenger  [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 2. wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, np. w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz / lub w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług Operatora Serwisu; Powyższe oznacza, że Operator Serwisu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO].
 3. przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
 4. marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem Administratora umowę ubezpieczenia lub innych usług oferowanych przez Administratora – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych Administratora;
 5. zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego Administratorowi zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń;
 6. w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania produktów i usług własnych Administratora, także po zakończeniu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu;
 7. w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z Administratorem zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO w ramach realizacji art. 8 ust. 1i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.
 8. w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt f RODO.

III. Odbiorcy danych. 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Administratorem; 
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z Administratorem, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom świadczącym usługi personalizacji, kopertowania oraz dystrybucji druku, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

IV. Okres przechowywania danych. 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
 2. Administrator, w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym celów analitycznych i poprzez profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 3. Administrator, po zakończeniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do własnych celów marketingowych, w tym poprzez profilowanie, jeżeli cofnie Pani/Pan wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w tych celach. 

 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 4. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzanie na podstawie na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
 5. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika Administratora. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 

Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji, w zakresie oceny możliwość wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego lub oszacowania kwoty należnej składki. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. o automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawarciem z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. Ma Pani/Pan prawo zgodnie z pkt. V ppkt 5 Polityki do zakwestionowania decyzji podjętej automatycznie, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

 

VII. Informacja o wymogu podania danych. 

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia jest niezbędne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania żądanych przez Administratora danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

VIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Facebook Messenger

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Facebook Messenger jest Facebook Ireland Ltd. Zasady przetwarzania danych udostępnionych przez użytkowników Facebook Messenger zostały zawarte w polityce prywatności Facebook-a dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/policy.php#.

 

 

 

 

Kontakt

Copyright by Jan Walaszek

Twoje imię
Twój e-mail:
Numer telefonu
Treść wiadomości - Jak moge Ci pomóc?
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek, Ul. Wielicka 81/46 30-552 Kraków. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Zgadzam się na przekazywanie ofert produktów lub usług na podany numer telefonu.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Twoje imię
Twój e-mail:
Numer telefonu
Treść wiadomości. Jak mogę Ci pomóc?
Administratorem danych osobowych jest Doradztwo Finansowo Ubezpieczeniowe Jan Walaszek, Ul. Wielicka 81/46, 30-552 Kraków. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Zgadzam się na przekazywanie ofert produktów lub usług na podany numer telefonu.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!